Általános szerződési feltételek

BEVEZETÉS

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Salescapital Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott hirdetési szolgáltatások igénybe vevőivel kötött szerződésekre és megállapodásokra, hirdetési megrendelőkre, valamint a reklámértékesítésre és a reklámoknak a közzétételére.
 • Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által értékesített reklámokra, hirdetésekre vonatkozóan létrejött jogviszonyokban a Megrendelő és a Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit.
 • A Szolgáltató a hirdetéseket a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződések alapján jeleníti meg az általa értékesített médiafelületen. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az egyedi szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF. Abban az esetben, hogyha a Megrendelő és a Szolgáltató között egyedi szerződés megkötése nem jön létre, úgy a hirdetések megrendelésének egyben az ÁSZF elfogadását jelenti.
 • A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait módosítani, a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között. A vele szerződéses jogviszonyban álló feleket 5 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően értesíti a módosításokról. A módosítást közzéteszi a www.karriertrend.hu oldalon.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 • ÁSZF: a Szolgáltató által végzett reklámértékesítésre, hirdetési szolgáltatásokra, valamint hirdetésnek és reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti.
 • Hirdetés: „olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Megrendelő neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.” (2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól)
  • Megrendelő vagy Hirdető: az a személy, akinek érdekében a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételre kerül, illetve aki a hirdetés, reklám vagy egyéb kereskedelmi közlemény közzétételét a Szolgáltatótól, illetve a nevében eljáró médiahirdetésifelület- értékesítőn, vagy Közvetítőn keresztül megrendeli.
 •  Szolgáltató: a Salescapital Korlátolt Felelősségű Társaság azaz a Salescapital Kft, amely az egyedi szerződésben megjelölt sajtótermékek kiadója.
 • Egyedi szerződés vagy Szerződés: a Megrendelővel kötött, adott Hirdetés megjelenésére, megjelenések sorozatára kötött megállapodás.
 • Net-net ár: A hirdetési költség kalkulálásakor használatos szakkifejezés. Kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett tarifaár. Az áfa nélküli fizetendő összeg.

MEGRENDELÉS

 • Jelen szerződés alapján a Szolgáltató biztosítja a megrendelt hirdetés megjelenését az egyedi megrendelés alapján. A Megrendelő ellenszolgáltatást köteles teljesíteni.
 • A Megrendelő a hirdetést közzétételére irányuló megrendelését írásban köteles megtenni. A Szolgáltató a megrendelést szintén írásban igazolja vissza a Megrendelőnek.
 • A Hirdetés akkor tehető közzé, ha a Megrendelő a Hirdetés megrendelésekor a Szolgáltató részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. Amennyiben a Megrendelés nem tartalmazza a szükséges adatokat, a Szolgáltató 5 munkanapos határidő tűzésével felhívhatja a Megrendelőt a megfelelő kiegészítésre.
 • A Hirdetés jogszabályt, szakmai szabályt, etikai normát és az ÁSZF-et nem sértheti. Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. A jogsértés a Megrendelő felelőssége, a Szolgáltató felé helytállni köteles.
 • A Szolgáltató köteles a Hirdetést a közzétételt megelőzően tartalmi, minőségi és technikai szempontból megvizsgálni.
 • A Szolgáltató engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát jogosult megkérni.
 • A Megrendelő a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni a Hirdetés szövegét és a Szolgáltatónak megküldeni.

MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

 • A Szolgáltató a Hirdetést Megrendelő által megküldött tartalommal, formában és esztétikai minőségben teszi közzé az egyedi szerződésben foglaltak szerint.
 • A kész kreatívot köteles a Megrendelő a Szolgáltató részére az előzetes megegyezés szerinti formában a megjelenési időpontot megelőzően 8 munkanappal közölni.
 • Szolgáltató a jogot fenntartja, hogy a hirdetések elhelyezésén változtasson.
 • Tartalmi vagy formai hiba esetén Szolgáltató írásban közli a Megrendelővel, és csak közös írásos egyeztetés után korrigálja.
 • Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a Hirdetést megjeleníteni a Megrendelő érdekkörében felmerülő mulasztás vagy késedelem miatt, és ennek következtében a szerződés meghiúsul, a Szolgáltatót megilleti a teljes (kedvezményekkel csökkentett engedménnyel, azaz net-net) díj.
 • A Hirdetés jogszabályba vagy szakmai előírásba ütközése esetén az egyedi szerződéstől elállni jogosult a Szolgáltató. Amennyiben a teljesítés már megtörtént, jogosult a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondani, és a szerződés megszűnésétől számított 8 munkanapon belül a Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles.

LEMONDÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

 • Megrendelő a Hirdetés közzétételét lemondási díj megfizetése mellett, kizárólag írásban mondhatja le. A lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató visszaigazolni.
 • Lemondás esetén a Megrendelő a Hirdetés net-net árának a lemondás időpontjától függően kiszabott százalékát köteles megfizetni:
 • a Hirdetés tervezett időpontja előtt 4 héttel történő elállás: 10%
 • a Hirdetés tervezett időpontja előtt 3 héttel történő elállás: 50%
 • a Hirdetés tervezett időpontja előtt 2 héttel történő elállás: 70%
 • a Hirdetés tervezett időpontja előtt 1 héttel történő elállás: 100%
 • Megrendelő viseli a lemondás következtében a Szolgáltató igazolt költségeit, melyek a lemondási díjat meghaladják.
 •  A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Az egyedi szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával érvényesül.
 • Az érvényesítésre kerülő díj meghatározásánál az elállás vagy a lemondás kezdő napja a Szolgáltató által küldött visszaigazolás napja.

TITOKTARTÁS

 • A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.
 • „Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.” (2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről)

SZERZŐDÉSSZEGÉS, FELELŐSSÉG

 • Amennyiben a Hirdetés megjelenítésére bármely, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, a Megrendelő kötbérként az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetés hibájából eredő kárért, illetve azért, ha a Hirdetés késedelmes leadásából nem teljesíthető a megjelentetés.
 • Ha vis maior esemény miatt a Szolgáltató nem tud szerződésszerűen teljesíteni, nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maior különösen a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látott elháríthatatlan akadály.
 • A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződésszegése esetén, hogy kártérítési igény vele szemben kizárólag az érintett Hirdetés net-net árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles.

DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • A megbízási díj kiszabása listaárak alapján történik, amely árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot a listaárak évközi megváltoztatására, de értesíteni köteles a Megrendelőt a listaár-módosítás érvénybelépését megelőzően 15 nappal. A már megkötött hirdetési szerződéseket az árváltozás nem érinti.
 • Amennyiben a Megrendelő még nem volt szerződéses jogviszonyban a Szolgáltatóval, úgy a megrendelés teljes összege előre fizetendő.
 • Egyedi szerződés hiányában a megjelenítési díjat és a járulékos szolgáltatási díjakat a teljesítést megelőzően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
 • Megrendelő szerződés megkötésével szavatolja, hogy az abban foglalt díj megfizetésére a szerződés megkötésének időpontjában a szükséges fedezettel rendelkezik és nincs olyan körülmény, amely előreláthatólag veszélyeztetné a hirdetési díjak esedékességre történő megfizetését.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 • Amennyiben a Felek az egyedi szerződésükben másképp nem állapodnak meg, a szerzőséd megszűnésének esetei:
 • Felek közös megegyezésével
 • Felek bármelyikének felmondásával (amennyiben a felmondás lehetőségét az egyedi szerződéskifejezetten tartalmazza)
 • határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltételbekövetkezésével,
 • Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával
 • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével

A jelen ÁSZF rendelkezései 2020. október 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.