blank

A munkavédelem nem csak a munkáltató kötelezettsége

blank
blank

H I R D E T É S

A saját életünk és egészségünk védelme elsősorban a mi felelősségünk. Munkavállalóként mi döntjük el, hogy szeretnénk-e az adott munkahelyen dolgozni, még abban az esetben is, ha tudjuk: az egészségünkre, akár az életünkre is veszélyes lehet az adott munka. Abba is van beleszólásunk és megjelenik a felelősségünk, hogy ha tisztában vagyunk vele: a munkáltató nem tesz meg mindent az ott dolgozók védelméért, esetleg egyáltalán nem vagy nem a megfelelő eszközt biztosítja a biztonságos munkavégzéshez. Ebben az esetben is dönthetünk: vállaljuk vagy elutasítjuk a megbízást. Érdemes azonban tisztában lenni azzal, hogy milyen munkavédelmi kötelezettségek vonatkoznak a munkavállalókra.

A kötelezettségekről…

Először is a munkavállaló munkavédelmi kötelessége, hogy a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezze a munkáját, úgy, hogy megtartja a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, utasításokat, illetve a munkavédelmi oktatás által előírtakat. Fontos, hogy a munkavédelem tekintetében is együttműködjön a munkatársaival, és saját vagy más egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse. Ezért mindenképpen meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos-e, azt lehet-e a rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, illetve a tisztításáról gondoskodni.

Fontos figyelni arra, hogy a munkavállaló olyan ruházatot viseljen a munkavégzéshez, amely nem veszélyezteti az egészséget és a testi épséget, de ugyanúgy gondot kell fordítani a munkaterületén tartott fegyelemre, rendre és tisztaságra. Az is a cégnél dolgozó felelőssége, hogy elsajátítsa és alkalmazza a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket, valamint részt vegyen a számára előírt orvosi (pályaalkalmassági) vizsgálaton.

Egy esetleges veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról azonnal tájékoztatnia kell a munkáltatót, illetve a tőle elvárható módon közreműködnie kell a rendellenesség, üzemzavar megszüntetésében. Szintén a munkavállaló kötelességei közé tartozik, hogy ha balesetet, sérülést, rosszullétet tapasztal, azonnal jelentse az arra illetékes személynek, továbbá az is, hogy együttműködjön a munkáltatóval az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése során is.

blank

A jogokról…

A munkavállalót természetesen nemcsak kötelességek terhelik, de munkavédelmi jogok is megilletik. Jogosult megkövetelni munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, illetve azt, hogy az őt alkalmazó a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedéseket megvalósítsa. Elvárható, hogy a munkáltató bocsássa a cég alkalmazottjának rendelkezésére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, illetve biztosítsa a betanuláshoz való lehetőséget.

Ezek mellett természetesen megilleti a munkavállalót, hogy az őt foglalkoztató cég ellássa őt a munkavédelmi szempontból szükséges felszerelésekkel, munka- és védőeszközökkel, az előírt védőitallal, tisztálkodószerekkel és tisztálkodási lehetőséggel. A munkavállaló kezdeményezheti a soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat elvégzését, emellett joga van tájékoztatást, utasítást, információt kapni az egészség és biztonság megőrzésével kapcsolatos tudnivalókról, illetve azonnali tájékoztatást az egészséget vagy a biztonságot fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén.

Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a munkavédelmi kötelezettségének, a munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést, ha azzal az életét, az egészségét vagy a testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállalónak abban az esetben is meg kell tagadnia a teljesítést, ha a munkáltató utasítása szerint másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne. Joga van munkavédelmi képviselőhöz, esetleg munkahelyi munkavédelmi bizottsághoz fordulnia, ha pedig sérelem érte, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz. A munkavédelem egyik alapelve, hogy a munkavállalót nem érheti hátrány az egészséges és biztonságos munkakörülmények érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért.

(forrás: ommf.gov.hu)

Szerző: Kis Tünde

#munkavedelem #biztonsag #munkavallalo #munkakorulmenyek

H I R D E T É S